Haberler

Haberler->Mevzuat   
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı`nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği`nde yaptığı "son dakika" değişikliğiyle yaklaşık 200 bin öğrencinin sınıf tekrarlaması önlendi. Borçlu geçilen ders sayısı artırıldı, alan değiştirme hakkı getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği`nde son dakika değişikliği, yaklaşık 200 bin öğrencinin sınıf tekrarlamasını önledi. Bir üst sınıfa borçlu geçilen ders sayısı, bunları kurtarmak için girilen sınav sayısı artırılırken, yeni düzenlemede öğrenci en fazla 5 dersten lise son sınıfa kadar borçlu geçebilecek. Bu öğretim yılına özgü olmak üzere 11. sınıf öğrencileri "alan değişikliği" yapabilecek.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliğinin öğretim yılı bitmeden sonuçlandırılmasını esas alan Merdan Tufan başkanlığındaki Talim ve Terbiye Kurulu, çalışmalarını tamamladı. Yönetmelik değişikliği Bakan Hüseyin Çelik`in de onayından geçti ve yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderildi. Yeni düzenlemenin esaslarını yetkililer  şöyle açıkladı:

- Öğrenci başarılı olsun ya da olmasın en fazla 3 dersten "ortalama yükseltme sınavı"na girebilirken, bu öğretim yılından geçerli olmak üzere sınava girilebilecek ders sayısı 4`e çıkarıldı.

- Ortalama yükseltme sınavı Eylül ayında yapılırken, bu sınav Haziran ayına alındı.

- Halen 9 sınıftan 10. sınıfa 2 dersi zayıf olan öğrenci "sorumlu" geçebiliyor. 10. sınıfta ise bu iki dersi veremeyen ve dolayısıyla sorumluluğu kalkmayan öğrenci, 10. sınıfta bir veya daha fazla dersten başarısız olursa sınıf tekrarlıyordu. Yeni düzenlemede ise 9 sınıftan 10. sınıfa 3 dersten borçlu olarak geçilebilecek. Bu öğrenci borçlu geçtiği dersleri 10. sınıfta veremeyip sorumluluğu kalkmasa bile 10. sınıfta da 2 dersten başarısız olsa bile lise 11. sınıfa toplam 5 dersten borçlu olarak geçilebilecek.
- Borçlu geçen öğrencilerin, derslerini kurtarmaları için haziran, şubat ve eylül aylarında sınava girecek. Böylece, öğrencinin borçlu geçtiği ders sayısını azaltacak. 5 zayıfı olan öğrencinin 11. sınıfa geçebilmesi için borçlu geçtiği ders sayısı 5`i aşamayacak.
- Sadece bu öğretim yılına özgü olmak üzere 11. sınıf öğrencileri "alan değişikliği" yapabilecek. Gelecek öğretim yılında ise 10. sınıfta alan değişikliği gerçekleştirilecek. Alan değişikliği her yıl haziran ayında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğrencilerin daha çok 9. sınıfta başarısız olduklarını o yüzden 10. sınıfa borçlu geçilecek ders sayısını 3`e çıkardıklarını, diğer sınıflarda ise 2`ye yükselttiklerini belirttiler, "Alınan bu önlemlere rağmen öğrencinin sınıfta kalması artık mucize olacak" dediler.
  Hürriyet

 

MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği Resmi Gazete`de Yayınlandı

12 Haziran 2008 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 26904

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ş) ve (t) bentleri eklenmiştir.

"ş) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,"

"t) Yeterlik Sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan okul/kurumlarda öğrencilerin birinci yabancı dil ve Türkçe dersinde yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu Yönetmelikte belirtilen özüre dayalı hâllerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilirler. "

"10 uncu sınıf sonunda;

a) Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluluğu devam eder. Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hâller dışında alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır.

b) Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir.

c) Mesleki ve teknik ortaöğretimde, alan/dal seçimi ve değiştirilmesiyle ilgili iş ve işlemler 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."

"Nakli yapılan öğrencilerden geldiği okulda alanı bulunmayanlar, kendisinin ve velisinin isteği de dikkate alınarak uygun bir alana yönlendirilir. Bu şekilde alan değiştiren öğrenciler, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil veya geçiş yapan öğrencilerin dönem notları, bu madde hükümlerine göre belirlenir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait puan bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır."

"b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait not bulunmaması hâlinde yetiştirme programı puanından elde edilen nottur.Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait notun bulunmaması hâlinde sorumluluk sınavı puanından elde edilen nottur. Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalamasıdır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;"

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 34 - Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hazırlık Sınıfında Yeterlik Sınavı ve Dokuzuncu Sınıfa Geçiş

MADDE 35 - Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Mezuniyet ve benzeri puanların belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları usul ve esaslarına göre yapılır. Her iki dersten de en az 3 alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar. Yabancı dil dersi ile Türkçe dersi sınavlardan en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9 uncu sınıfına kayıtları, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfından hazırlık sınıfına nakil veya geçiş, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem notu bulunmayan dersler için ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede yetiştirme programı uygulanır. Bu programlarda görev alacak öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Diğer kurumlardan görevlendirilen öğretmenler hakkında kurumlarına bilgi verilir. Bu programda işlenecek konular ve programın süresi, bir dönemdeki ders saati toplamından az olmamak üzere okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak, programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Dönem ve yıl sonu puanı ve notu bu puanlara göre belirlenir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yeralan "7 iş günü" ibaresi "5 iş günü" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 41 - Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;

a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,

b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına

alınırlar.

Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.

Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.

Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 42 - Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir. Sınav programında yer alması düşünülen dersler program ilan edilmeden önce değiştirilebilir.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "7 iş günü" ibaresi "5 iş günü" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Ders yılı sonunda mezun olabilecek durumda olmasına rağmen ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavlarına girenler için bu sınav dönemlerinin,"

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6 - 2007-2008 Öğretim Yılında 11 inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre alan değiştirebilir.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır."

MADDE 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Bu Haber: 3528 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it