Haberler

Haberler->İlanlar   
İnfaz ve Koruma Memuru Alımı (600 Kişi)
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatınaİnfaz ve Koruma Memuru Alım Sınav İlanı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI


1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri belirtilen 600 adet kadrodan 565 adedi erkek, 35 adedi bayan olmak üzere toplam 600 adet infaz ve koruma memurluğu kadrolarına merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının on katı kadar aday çağırılarak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınavda,
Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 (KPSS 2004) ve 17 Eylül 2006 (KPSS 2006) tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

I. Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,
b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak
c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,
d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

II.Özel Şartlar:

İnfaz ve Koruma Memurluğu Kadrolarına atanabilmek İçin;

a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,
c. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.`den kısa boylu olmamak,
ç.Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13`den fazla, 17`den az olmamak,
f. Merkezi sınavda en az 70 puan almak.

3. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.
Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4. Başvuru tarihi: Başvurular 23 Temmuz 2008 Çarşamba günü başlayıp, 20 Ağustos 2008 Çarşamba mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Sınav yeri: Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları,

6. Boy ve kilo şartı ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinin 5 inci bendinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

7. Sınav tarihi ve saati: Boy ve kilo ölçümü ile sözlü sınav 10 Eylül 2008 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Başvuru için gerekli belgeler:
a. Başvuru yerinde verilecek EK- 1 başvuru formu,
b. Nüfus cüzdan fotokopisi,
c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,
d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
e. Adli sicil ve arşiv kaydı,
f. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
g. KPSS sınav sonuç belgesinin, verilmesi gerekmektedir

9. Açıktan atama suretiyle atama yapılacak infaz ve koruma memurluğu kadrolarının adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu bazındaki yerler ile kadrolarının tahsis edildiği ceza infaz kurumları ve bu ceza infaz kurumlarını tercih eden adayların müracaat edecekleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları ekli listede gösterilmiştir.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ:
http://www.cte.adalet.gov.tr/ ..


Bu Haber: 3097 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it