*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
23 Ağustos 2019, 00:06:50


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Spor kulübü  (Okunma Sayısı 15386 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 06 Eylül 2008, 14:19:06 »
feyza05
Ziyaretçi

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ


SOSYAL KULÜBÜN ADI   : SPOR KULÜBÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI

Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER

Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

ESASLAR

Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK– na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU

Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ

Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ

Madde 12 — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

Madde 14 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

Madde 15 — Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ

Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ

Madde 17 — Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 18 — Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ

Madde 19 — Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.


SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ

1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.
2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:
a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.
b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.
c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.
d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.
e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.
f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

SEKRETERİN GÖREVLERİ

Sekreterin görevleri şunlardır:
a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.
c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

SAYMANIN GÖREVLERİ

 Saymanın görevleri şunlardır:
a. Kulübün para işlerini yürütür.
b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.
c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

SPOR KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.
2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Mehmet BAŞ’dır.
3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;
Başkanlığa (................................................................................................),
Başkan yardımcılığına (..............................................................................),
Sekreterliğe (...............................................................................................),
Saymanlığa (................................................................................................), ve
üyeliğe de (..................................................................................................) seçilmişlerdir.
4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir.

SPOR SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.
d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

SPOR SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
a.   Toplantı karar defteri.
b.   Gelir-gider defteri.
c.   Harcamalar dosyası.
d.   Evrak dosyası ve zimmet defteri.
e.   Demirbaş defteri.

SPOR KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:
a.   Okul müdürüne,
b.   Görevli müdür yardımcısına,
c.   Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
d.   Rehber öğretmenler kuruluna,
e.   Kulüp başkanlar kuruluna,
f.   Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

SPOR KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

Spor Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)
 
1.   Kültür ve Edebiyat Kulübü
2.   Çocuk Hakları Kulübü
3.   Müzik Kulübü
4.   Resim Kulübü
5.   Folklor Kulübü
6.   Tiyatro Kulübü
7.   Kütüphanecilik Kulübü
8.   Sivil Savunma Kulübü
9.   Gezi, Tanıtma ve Turizm K.
10.   Çevre Koruma Kulübü
11.   Satranç Kulübü
12.   Hayvanları Koruma Kulübü
13.   Sosyal Dayanışma ve Yar. K.
14.   Yeşilay Kulübü
15.   Sağlık, Temizlik, Beslenme K.
16.   Kızılay Kulübü
17.   Spor Kulübü
18.   Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
19.   Fotoğrafçılık Kulübü
20.   Trafik Güvenliği ve İlkyardım K
21.   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü
22.   Okul Müzesi Kulübü
23.   İzcilik Kulübü
24.   Bilinçli Tüketici Kulübü
25.   Meslek Tanıtma Kulübü
26.   Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
27.   Engellilerle Dayanışma Kulübü
28.   Yeşili Koruma Kulübü
29.   Spor Kulübü
30.   Felsefe Kulübü
 


YÜRÜRLÜK:
   Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.


Yönetim Kurulu


.......................................................            .......................................................

                  Başkan                                             Başkan Yardımcısı     
.......................................................            .......................................................

    Sekreter                        Sayman

      İncelendi                                 Uygundur
 ......../......./200…                          ......../......../200...                                                     
         
                     
    ....................                     ………………….
Danışman Öğretmen                                                                          Okul Müdürü..................... İLKÖĞRETİM OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE
                             

   Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Spor Kulübünün, …../……/…….  tarihinde Öğretmenler odasında, Saat 13.30 ile 14.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
   Gereğinin yapılmasını arz ederim.


  Danışman Öğretmen                                          Danışman Öğretmen
........................                                                  .............................GÜNDEM MADDELERİ:
1. Öğrencilerle tanışma.
2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.
3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.
4. Kulübün amaçları ve görevleri.
5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.
6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.

UYGUNDUR
…../…../…..

………………
Okul Müdürü

GÖRÜŞME TUTANAĞI:   Spor Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı.
   Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.
   Spor Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.
   Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti.
   Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi.
   Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi.
   Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını ....................  ………….. belirtti.
   Spor Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.
   Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ................................... belirtti.
   Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi.


  Danışman Öğretmen                                         Danışman Öğretmen
.......................                                                  ...........................
                   


……………
Okul Müdürü
K   A   R   A   R           T   U   T   A   N   A   Ğ   I
 

   Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.
Bu doğrultuda;
1.   Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Spor Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.
2.   Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.
3. Spor sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.
4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.
5. Spor Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,
6. Spor Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………,
7. Spor Kulübünün Başkan Yardımcılığına ..............................................................,
8. Spor Kulübünün Saymanlığına ............................................................................,
9. Spor Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................,
10. Spor Kulübünün Asil üyeliğine.............................................................................,
11. Spor Kulübünün İnceleme Komisyonuna .............................................................,
12. Spor Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .................................................,
İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.
13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

Toplantı  …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 11.30’da başlamış ve saat 12.30’da sona ermiştir.
   Danışman Öğretmen             Danışman Öğretmen
................................                                       ...........................
                                                      Okul Müdürü
                                            ....................SPOR KULÜBÜNÜN 2005 – 2006 ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMA TAKVİMİ


EYLÜL - EKİM – KASIM

1.   Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
2.   Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
3.   Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
4.   Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
5.   Yönetim kurulunun seçilmesi.
6.   Denetleme kurulunun seçilmesi.
7.   Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
8.   Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
9.   “Çocuk ve Spor” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
10.   Spor Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
11.   “İnternet ve spor” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
12.   Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
13.   Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ARALIK – OCAK

1.   Yönetim kurulunun toplanması.
2.   Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
3.   Yapılacakların karara bağlanması.
4.   Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
5.   “Çocuk ve Oyun” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6.   Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 
7.   Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
8.   Oyun oynarken dikkat edilmesi gerekli bilgilerin kulüp panosunda sergilenmesi.
9.   Okul spor araç ve gereçlerinin temin edilmesi.

ŞUBAT – MART

1.   Genel kurulun toplanması.
2.   Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
3.   Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
4.   Alınan kararların uygulanması.
5.   “Çocuklara yönelik tehditlerin neler olduğu ve bunlardan korunma yolları” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6.   Sporun faydalarının okul öğrencilerine bilgilendirilmesi çalışmalarına yer verilmesi.
7.   Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
8.   Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

NİSAN – MAYIS

1.    Spor Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
2.   Ülkemizdeki Spor durumunun öğrencilere aktarılması.
3.   Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
4.   Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

HAZİRAN

1.   Genel kurulun toplanması.
2.   “Spor” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
3.   Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
4.   Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
   Danışman Öğretmen                 
    .....................               

………………………………
Okul Müdürü


.................. İLKÖĞRETİM OKULU
SPOR KULÜBÜ
GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

1-A   ………………………...   ………………………...   ………………………...
1-B   ………………………...   ………………………...   ………………………...
1-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...
1-D   ………………………...   ………………………...   ………………………...
2-A   ………………………...   ………………………...   ………………………...
2-B   ………………………...   ………………………...   ………………………..
2-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...
2-D   ………………………...   ………………………...   ………………………...
3-A   ………………………...   ………………………...   ………………………...
3-B   ………………………...   ………………………...   ………………………...
3-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...
3-D   ………………………...   ………………………...   ………………………...
4-A   ………………………...   ………………………...   ………………………...
4-B   ………………………...   ………………………...   ………………………...
4-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...
4-D   ………………………...   ………………………...   ………………………...
5-A   ………………………...   ………………………...   …………………………
5-B   ………………………...   ………………………...   ………………………...
5-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...
5-D   ………………………...   ………………………...   ………………………...
6-A   ………………………...   ………………………...   ………………………...
6-B   ………………………...   ………………………...   ………………………...
6-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...
7-A   ………………………...   ………………………...   ………………………...
7-B   ………………………...   ………………………...   ………………………...
7-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...
8-A   ………………………...   ………………………...   ………………………...
8-B   ………………………...   ………………………...   ………………………...
8-C   ………………………...   ………………………...   ………………………...   Danışman Öğretmen                 
    ............................                 


…………………….
Okul Müdürü 
SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI
 
 
 
Okulun Adı   : ....................................................
 
Öğretim Yılı : 200..../200......
 
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI   
 
HAFTA   
AMAÇ   YAPILACAK ETKİNLİKLER   BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
Öğrenci  Kulübü Temsilcisi         Danışman Öğretmen           Okul Müdürü
  Adı Soyadı:                            Adı Soyadı                                Adı Soyadı
   Sınıfı:                                         İmza:                                          İmza:   
               İmza: 

Logged
Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 3989


View Profile
Re: Spor kulübü
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 00:06:50 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Spor kulübü oyunları, Spor kulübü programı, Spor kulübü , Spor kulübü program yükle, Spor kulübü download, Spor kulübü hikayeleri, Spor kulübü kitabı, Spor kulübü haber, Spor kulübü yükle, Spor kulübü videosu, Spor kulübü, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
Sağlık ve spor (dik dur dik dur kardeşim) Müzik Etkinlikleri feyza05 0 10682 Son Mesaj 27 Ağustos 2008, 15:10:00
Gönderen: feyza05
Müzik Kulübü Tüzüğü Gün ve Haftalar feyza05 0 8300 Son Mesaj 06 Eylül 2008, 14:11:45
Gönderen: feyza05
Kültür ve Edebiyat Kulübü Gün ve Haftalar feyza05 0 11233 Son Mesaj 06 Eylül 2008, 14:24:09
Gönderen: feyza05
Satranç Kulübü Gün ve Haftalar feyza05 0 3806 Son Mesaj 20 Eylül 2008, 09:33:22
Gönderen: feyza05
19mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı-şiir Müzik viyolin 0 5371 Son Mesaj 10 Mayıs 2009, 19:07:49
Gönderen: viyolin
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it