Aday memurlara pratik bilgiler

Smf Seo Versiyon Egitimciyim.Net, -- Seo entegre sistem.

rray
egitimciyiz
Sat 4 October 2008, 04:22 am GMT -0500
Aday memurlara pratik bilgiler (1)

1- Adaylık döneminde yıllık izin kullanılır mı?

657 sayılı Kanun'un 102'nci maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür” hükmü yer almaktadır. 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde; artık sadece kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri değil, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurunun kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler de yıllık izin sürelerinin tespitinde dikkate alınacaktır.

Bunu örneklendirmek gerekirse; Memuriyetten önce özel sektörde işçi olarak çalışan, sonra da Teknik Hizmetler sınıfında veya Sağlık Hizmetleri sınıfında (657 36/C hükmündeki şartlara uygun olarak) bir kadroya atanan memurun işçilikte geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süresi yıllık izin süresinin tespitinde değerlendirilecektir. Örneğin, kamu görevinden önce de 8 yıl özel sektörde çalışan bir memurun, özel sektörde geçen 8 yıllık hizmet süresinin 6 yılı kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğinden (657/madde 36/C) bu 6 yıllık süre, yıllık izin süresinin tespitinde de değerlendirilecek, dolayısıyla ilgili kişiye 6 yıl hizmeti olduğundan 20 gün izin verilmesi gerekecektir. Yani bu kişinin bir yıllık hizmeti dolmadığı gerekçesiyle yıllık izin kullandırılmaması mümkün değildir. Hangi sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğine ilişkin detaylı açıklama için tıklayınız.

Ancak, bu vb. istisnalar dışında bir yıllık süre dolmadan yıllık izin kullanılamaz.

2- Aday memurlar harcırah alabilir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ilk defa veya yeniden atanan memurlara harcırah ödenmemektedir. Ancak, başka kurumlarda memur olarak görev yapmakta iken KPSS sonuçlarına göre aday memur olarak naklen atananlar ikametgah mahalli dışına atanmışlarsa harcırah alabilirler.

3- Aday memurların göreve başlama derece ve kademesi

Liseyi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 13/ 3 dür. Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 12/ 2 dir. İki yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 10/2, 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 9/ 1 den memuriyete başlarlar. Bu durumun istisnalarına ise 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde yer verilmiştir.

4- Aday memurlardan yükseköğrenimde hazırlık görenler ek bir kademe alır mı?

Yükseköğrenimde hazırlık sınıfı okuyanlar için 1 kademe ilerlemesi verilmez. Bu açıklamamızın dayanağı 657 sayılı Kanun'un 36/A-6/b maddesinde yer alan “Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır” hükmüdür. Bu hükümde sadece ortaokul ve dengi ile lise ve dengi ifadelerine yer verilmiştir. Yükseköğrenim denmediği için yükseköğrenimde bir yıl hazırlık okuyanlara bir kademe verilmez. Ayrıca, ortaokul ve dengi ile lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması nedeniyle alınan ilave kademeler aday veya asil memur ayrımı gözetilmeksizin verilir.

5- Aday memur, hangi halde naklen geçebilir?

Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. Asaletim tasdik olmadan başka bir kamu kurumuna geçiş yapabilir miyim?

657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde; “...Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir.

Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bu hükmü yumuşatmıştır. Başkanlık verdiği görüşte; özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklere ait giriş sınavını kazanan aday memurun bu madde hükmü kapsamına girmediğini belirtmiştir. Buna göre bir aday memur eğer başka bir kamu kurumundaki müfettiş, uzman, denetmen kontrolör yardımcılığı gibi bir kadroya atanmaya hak kazanması halinde naklen geçebilir. Ayrıca, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmeyi de bu kapsamda değerlendirmektedir.

6- Aday memur 399'a tabi KİT'lere geçebilir mi?

Diğer taraftan bu hüküm 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi kadrolar arasındaki geçişler için söz konusudur. Farklı personel kanunlarına tâbi kadrolar arasında bu hükmün geçerliliği yoktur. Örneğin Bayındırlık Bakanlığı'nda aday memur olarak çalışan biri 399 sayılı KHK'ya tâbi bir KİT'teki sözleşmeli pozisyona istifa ederek geçebilir. Yine bu memur KPSS sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'na yerleşmişse adaylık durumu nakline engel teşkil etmez.


feyza05
Sat 4 October 2008, 03:21 pm GMT -0500
Teşekkürler Mehmet Bey...

egitimciyiz
Sat 4 October 2008, 06:08 pm GMT -0500
rica ederım hocam

egitimciyiz
Mon 6 October 2008, 03:47 am GMT -0500
mesleğimizin başında yasadığımız ve bılmemız gereken seyler

feyza05
Mon 6 October 2008, 07:35 am GMT -0500
haklısınız hocam teşekkürler...